1 Week


Pup 1

Leverschimmel met tan reutje

Friend Like Me from Jazz Place


Pup 2

Blauwschimmel met tan reutje

Just Friends from Jazz Place


Pup 3

Leverschimmel met tan teefje

Family and Friends from Jazz Place


Pup 4

Leverschimmel met tan teefje

Lovers and Friends from Jazz Place


Pup 5

Blauwschimmel met tan reutje

Being A Friend from Jazz Place


Pup 6

Blauwschimmel met tan reutje

Friends Till the End from Jazz Place